maandag, 25 mei 2020
A+ R A-

Privacyverklaring

Privacyverklaring

1.      Algemeen

Dansschool Donatha events vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansschool Donatha events vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

             je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

             verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

             vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

             passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

             geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

             op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Dansschool Donatha events vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dansschool Donatha events vzw

Zetel: Provinciebaan 37 – 8840 Westrozebeke – Staden

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1.1      Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dansschool Donatha events vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

-              om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansschool Donatha events vzw (uitvoering overeenkomst)

-              Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

-              Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

1.2      Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

             Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

             Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

             Rijksregisternummer

             Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

1.3      Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

-              Bestuursleden van de vereniging

-              Administratief personeel van de vereniging

-              Vrijwilligers van de vereniging

 

1.4      Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

             het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

             het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

             het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

1.5      Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6      Bewaartermijn

Dansschool Donatha events vzw  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansschool Donatha events vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 sportjaren na het sportjaar waar je bent aangesloten

1.7      Beveiliging van de gegeven

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

             Alle personen die namens v Dansschool Donatha events vzw aan je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

             We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

             Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

             We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

             Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8      Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9      Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10     Wijziging privacyverklaring

Dansschool Donatha events vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. 

De laatste wijziging gebeurde op 1/06/2018

Dansschool Donatha Logo

Onze club is aangeloten bij "Danssport vlaanderen"

Inloggen

Onthoud mij

       

 

Ontvang onze nieuwsbrief:


† Juf Louise 

17 mei 1996 - 10 december 2017

♥ Maak er een mooi feestje van daarboven,

dan dansen we elke dag even met je mee ♥