Dansschool Donatha


Bij inschrijving ga je akkoord met het clubreglement en de privacyverklaring van onze club. Beide documenten kan je hieronder nalezen.


Clubreglement & Privacyverklaring

Praktisch

Inschrijving

We vragen om zoveel mogelijkonlinein te schrijven. Dit kan makkelijk opwww.donatha.be. Is online inschrijven voor jou niet mogelijk? Vraag dan tijdens de eerste dansles je inschrijvingsformulier aan de lesgeefster.

Kalender danslessen

Een overzicht van alle danslessen van de huidige lessenreeks vind je telkensonlineterug. Kies daarvoor opwww.donatha.bevoor‘kalender’ in het keuzemenu.

Wanneer een dansles niet kan doorgaan, verwittigen we enkel via e-mail en sms/Whatsapp. Zorg daarom dus zeker dat je deze gegevens correct doorgeeft bij de inschrijving.

Verzekering dansers

Voor de jeugd (-18jarigen) isde verzekering lichamelijke ongevallen (via Danssport Vlaanderen) al inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Opgepast!Hou er rekening mee dat deverzekering pas 7 dagen na betaling van de danslessen in orde is. => Tijdig betalen is de boodschap.

Meer info i.v.m. onze ledenverzekering kan je steeds via e-mail aanvragen.

Clubreglement

Hieronder enkele belangrijke afspraken i.v.m. ...

1.… de danslessen zelf

2.… inschrijving en betalingdanslessen

3.…inschrijving en betaling danskampen

4.… het gebruik van de zalen

5.… het verloop van de dansles

6.choreo’s, foto en film

Enkele belangrijke afspraken i.v.m. de danslessen zelf

·Zorg dat je telkensop tijdkomt in de dansles, liefst 5 minuten te vroeg. Zo kunnen alle lessen tijdig starten.

·Wij zijnNIET verantwoordelijkvoor de dansers voor en na de les. Gelieve de dansers stipt te brengen en af te halen.

·Zal je langere tijd (meer dan 2 lessen)afwezigzijn, laat dit dan even weten aan Donatha (info@donatha.be– 0497/54 44 84).

·Wanneer een dansles last minute niet kan doorgaan verwittigen we enkel viaSMS & e-mail!

·Als tijdens de eerste dansles van de lessenreeksminder dan 12 dansersaanwezig zijn wordt de lessenreeks geannuleerd!

·Wij verwachten van elke danser eenmaximale inzet. Zo gaan we samen voor kwaliteit!

·Gelievegepaste kledijaan te trekken voor de danslessen: Geen jeans, enkel sportschoenen of op kousen!

·Voor de meisjes: Alle haren indien mogelijk in eenverzorgde staart.

·Verbodentijdens de les: gsm, grote juwelen, alle multimedia.

·Verbodente eten tijdens de danslessen, enkel water is toegelaten.

·Beslissingen van delesgevers moeten gerespecteerdworden. Beleefdheid is uiterst belangrijk.

·Toeschouwerszijn NIET langer toegelaten tijdens de danslessen. Ouders, broers en zussen wachten in de gang of buiten en betreden de danszaal niet.

Enkele belangrijke afspraken i.v.m. inschrijving en betaling danslessen:

·Elke inschrijving betekent eenexpliciet akkoordmet het clubreglement.

·Iedereinschrijving is persoonlijken kan niet overgedragen worden.

·De inschrijving ispas definitiefna betaling van het volledige lidgeld.

·Gelieve (ernstige) gezondheidsproblemen te melden bij inschrijving.

·We betalen hetlidgeldnooit terug, tenzij wij de lessenreeks zelf annuleren (bv. bij te weinig ingeschreven dansers).

·Enkelbij een langdurige afwezigheid(minstens 5 opeenvolgende danslessen en een geldig doktersattest gedurende de volledige periode van afwezigheid) kan er een terugbetaling aangevraagd worden. Wel moet er rekening gehouden worden met een vaste administratieve kost van €15. De terugbetaling gebeurt in de vorm van een waardebon voor het volgende dansjaar.

·Bij overmacht(bv. corona) worden de lessen ingehaald aan de hand van dansvideo’s. We doen ons uiterste best om gemiste danslessen in te halen waar en wanneer mogelijk. We zullen NOOIT lidgelden terugbetalen.

Enkele belangrijke afspraken i.v.m. inschrijving en betaling danskampen:

·Elke inschrijving betekent eenexpliciet akkoordmet het clubreglement.

·Iedereinschrijving is persoonlijken kan niet overgedragen worden.

·De inschrijving isdefinitief na betaling van het voorschot.

·Deelnemers die tijdens het voorgaande schooljaar niet ingeschreven waren voor een lessenreeks zijn verplicht een verzekering lichamelijke ongevallen te nemen,kostprijs €10. Dit moet je als optie toevoegen bij de inschrijving.

·Gelieve (ernstige) gezondheidsproblemen te melden bij inschrijving.

·Annulatie door de danser zelf:

·Tot 14 dagen voor het danskamp zal het voorschot (€40) aangerekend worden.

·Minder dan 2 weken voor het danskamp zal 50% van de kostprijs van het danskamp worden aangerekend.

·Vanaf de startdag van het danskamp zal het aantal volledige gemiste dagen x7.5% van de kampprijs worden terugbetaald en dit enkel met een geldig doktersattest.

·Annulatie door de overheid/dansschool:

·Tot 14 dagen voor het danskamp zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetaald worden.

·Minder dan 14 dagen voor het danskamp zal er €25 aangerekend worden voor de al gemaakte onkosten. In ruil hiervoor zullen we een geschenkbon twv €25 bezorgen aan alle deelnemers.

Enkele belangrijke afspraken i.v.m. het gebruik van de zalen.

·Als lid van onze club heb je recht op een propere zaal, met voldoende ruimte, die voldoet aan alle veiligheidseisen.

·Aangezien dansen een intensieve bezigheid is, mag je water in de zaal meenemen.Frisdranken (zoals cola), eten en/of snoepwaren zijn uitdrukkelijk verboden.

·Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. Laat ze thuis, of geef ze aan iemand in bewaring. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke spullen.

·Zorg er steeds voor dat jeschoeiselnetjes is enaangepast is aanindoor zalen. Zorg dat je schoenen zeker geen sporen achterlaten op de vloer.

·Zorg ervoor dat op alle kledij je naam vermeld staat. Zo krijg je het snel terug als je het vergeet.

Enkele belangrijke afspraken i.v.m. het verloop van de dansles.

·Ben jegekwetstmaar kan je je verplaatsen, dan mag je de lessen in de zaal mee volgen. We raden dit voor iedereen sterk aan.

·Wanneer mentijdens de les gekwetst raakt, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de lesgever. Elk ongeval moet binnen de 24u gemeld worden aan de dansschool en verzekeringspapieren dienen binnen de 3 dagen na het ongeval ingediend worden bij de dansschool.

·(Ernstige)gezondheidsproblemendienen steeds gemeld te worden bij inschrijving.

·We blijven steedstot op het einde van de les. Moet je door omstandigheden toch eens vroeger vertrekken, breng je lesgever daar dan voor het begin van de les van op de hoogte.

·Woon je de lessen niet regelmatig bij, dan is het mogelijk dat je niet aan deslotshowkunt deelnemen. Je mededansers mogen immers niet het slachtoffer worden van jouw afwezigheid.

·Pesten is iets dat niet door de beugel kan, het wordt dan ook niet getolereerd. Wie het slachtoffer wordt van pesterijen kan zich steeds tot zijn lesgever richten, en als dit niet helpt tot iemand van het bestuur.

·Jeugddansers(jonger dan 18 jaar) zijnverzekerdvoor ongevallen tijdens de lessen en van en naar huis (als de kortste reisweg wordt genomen). Deze verzekering is geldig vanaf 7 dagen na betaling van het lidgeld.

·Dansers ouder dan 18 jaar kiezen zelfom al dan niet een verzekering lichamelijke ongevallen te nemen. Je kan deze als optie (€9) nemen bij de inschrijving in onze dansschool.

Enkele belangrijke afspraken i.v.m.choreo’s, foto en film.

·Als lid van de vereniging geef jeexpliciet toestemmingom tijdens het clubgebeuren gefotografeerd of gefilmd te worden door personen die hiervoor door de club aangesteld werden. De club mag deze foto’s gebruiken voor publicitaire doeleinden en publicatie op de eigen website. De aangestelde fotograaf mag de foto’s opnemen in zijn portfolio voor eigen gebruik.

·Foto’s en/of video’s die gemaakt werdentijdens de lessenmogenniet verspreidworden, tenzij met toestemming van het bestuur.

·Foto’s en/of video’s die gemaakt werdentijdens evenementen (uitgezonderd de dansshow)mogen verspreid worden op sociale mediaop voorwaarde dat Dansschool Donathagetagdwerd of het bericht voorzien wordt van het bijschrift #dansschooldonatha.

·Aangeleerdedansen mogen enkel met toestemming van het bestuur gebruikt wordenvoor andere doeleinden (bv. optreden buiten Dansschool Donatha).

Dansschool Donatha behoudt zich het recht om leden (tijdelijk of definitief) te schorsen, zonder terugbetaling van het lidgeld bij het (al dan niet herhaaldelijk) overtreden van de vooropgestelde regels.

Dansschool Donatha behoudt zich het recht om de inschrijving van personen die deviant of problematisch gedrag stellen of gesteld hebben te weigeren.

Uw inschrijving impliceert het akkoord met onderhavig reglement.

Pagina-einde

Privacyverklaring

1.Algemeen

Dansschool Donatha events vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansschool Donatha events vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en types persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

·de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

·passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

·geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon over je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Dansschool Donatha events vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dansschool Donatha events vzw

Zetel: Provinciebaan 37 – 8840 Westrozebeke – Staden

Emailadres:info@donatha.be

1.Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dansschool Donatha events vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansschool Donatha events vzw (uitvoering overeenkomst)

·Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

·Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

1.Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

·Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

·Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer

·Rijksregisternummer

·Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

1.Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

·Bestuursleden van de vereniging

·Administratief personeel van de vereniging

·Vrijwilligers van de vereniging

1.Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

·het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

·het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

·het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Aanvulling 1/06/2020: Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook delen indien nodig voorcontacttracing.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.Bewaartermijn

Dansschool Donatha events vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Dansschool Donatha events vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 sportjaren na het sportjaar waar je bent aangesloten

1.Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

·Alle personen die namens Dansschool Donatha events vzw aan je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Ook kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.Wijziging privacyverklaring

Dansschool Donatha events vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.